[b][/b]
[i][/i]
[u][/u]
[code][/code]
[quote][/quote]
[spoiler][/spoiler]
[url][/url]
[img][/img]
[video][/video]
Smileys
smile
smile2
spook
alien
zunge
rose
shy
clown
devil
death
sick
heart
idee
frage
blush
mad
sad
wink
frown
crazy
grin
hmm
laugh
mund
oh
rolling_eyes
oh2
shocked
cool
[pre][/pre]
Farben
[rot][/rot]
[blau][/blau]
[gruen][/gruen]
[orange][/orange]
[lila][/lila]
[weiss][/weiss]
[schwarz][/schwarz]
Ondré Marx
Posts: 57 | Last online: 12.20.2019
Name
Ondré Charlé Marx
Location
Brechelie
Date registered
08.28.2019
Description
Teraz Socjaliści! Les Socialisont nuoi!
Sex
male
    • Ondré Marx has written a new post "Wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy konstytucyjnej" 12.13.2019

      Wysoka Izbo.

      Rzeczywiście wspaniałomyślnym jest fakt jaki zauważyła MdE, dep. Jaque że Prezydent nie próbował przeforsować w swoich poprawkach swojej chorej wizji Walonii. Socjaliści deceniają zaiste ten fakt i przemyślą fakt przyjęcia proponowanych przez Pana poprawek.

      Viv la Republiqué

    • Ondré Marx has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.20.2019

      ZA ODDANO 3 głosy
      PRZECIW 0
      NIKT SIĘ NIE WSTRZYMAŁ

      Stwierdzam iż komisja przyjęła projekt konstytucji autorstwa Fundacji Chambes'a podejmując jednoczesną uchwałę o skierowaniu projektu do dalszych prac parlamentarnych

    • Ondré Marx has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.20.2019

      Zamykam zatem blok głosowań komisji nad poprawkami do projektu autorstwa Dundacji de Chambesa

      I PAKIET
      ZA 3
      PRZ 0
      WST 0

      komisja poprawkę przyjęła

      II PAKIET
      ZA 1
      PRZ 1
      WST 1

      komisja poprawkę odrzuciła

      III PAKIET
      ZA 3
      PRZ 0
      WST 0

      komisja poprawkę przyjęła

      IV PAKIET
      ZA 1
      WST 0
      PRZ 2

      Stwierdzam iż projekt poprawki został odrzucony

      Zatem takst konstytucji ma formę następującą

      Zitat
      KONSTYTUCJA REPUBLIKI WALOŃSKIEJ
      Z DN ../../….


      PREAMBUŁA

      Lud walońśki pragnący udoskonalić swój kraj, ustanowić sprawieldiwość, zapewnić dostatek i równość wprowadza i ustanawia niniejszą konstytucję.

      Art. I

      Republika Walońska jest państwem niepodzielnym, świeckim, demokratycznym i socjalnym. Zapewnia ona równość wobec prawa wszystkim obywatelom bez względu na pochodzenie, płeć, rasę lub religię. Respektuje wszystkie przekonania.

      ROZDZIAŁ I
      O SUWERENNOŚCI

      Art. II

      Językiem urzędowym Republiki Walońskiej, dalej zwanej Republiką, jest język waloński.
      Godłem narodowym jest lew na niebieskim tle, kolorami flagi są kolejno biały-czerwony-niebieski.
      Hymnem narodowym jest Le Champt de Depart (Pieśń wymarszu).
      Dewizą republiki jest zawołanie: Du National et De National(Dla Narodu i przez Naród).
      Zasadą republiki są rządy ludu, dla ludu, przez lud.

      Art.III

      Suwerenność narodowa należy do ludu, który wykonuje ją przez swych przedstawicieli i w drodze referendum.
      Żaden odłam ludu, ani żadna jednostka nie może przypisywać sobie jej wykonywania.
      Głosowanie może być bezpośrednie lub pośrednie stosownie do zasad przewidzianych przez Konstytucję. Jest ono zawsze powszechne, równe i tajne.
      Wyborcami, stosownie do zasad określonych przez ustawy, są wszystkie osoby posiadające obywatelstwo walońskie, obojga płci, korzystające z pełni praw cywilnych i politycznych.

      Art.IV

      Republika zapewnia pełną swobodę do tworzenia się i organizowania partii, organizacji i stronnictw politycznych, których zadaniem jest konkurowanie ze sobą w drodze demokratycznych wyborów. Wszystkie partie, organizacje i stronnictwa polityczne powinny przestrzegać zasady suwerenności narodowej i demokracji.

      ROZDZIAŁ II
      PREZYDENT REPUBLIKI

      Art.V

      Prezydent Republiki, dalej zwany prezydentem, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji Republiki.
      Jest on gwarantem niepodległości narodowej, integralności terytorialnej i przestrzegania traktatów międzynarodowych.


      Art.VI

      Prezydent jest wybierany na okres 4 miesięcy w wyborach powszechnych i bezpośrednich.
      Sposób wykonania tego artykułu określa stosowna ustawa.

      Art.VII

      Prezydent jest wybierany bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Jeżeli większość ta nie została osiągnięta w pierwszej turze głosowania, przeprowadza się w 7 dni po pierwszej turze, drugą turę wyborów. Mogą w niej uczestniczyć tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze największą liczbę głosów.
      Wybory prezydenckie zarządza Pierwszy Minister Republiki.
      Wybór nowego Prezydenta przeprowadza się najpóźniej 14 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta.
      W przypadku wakatu na urzędzie Prezydenta z jakiegokolwiek powodu lub zaistnienia przeszkody w jego sprawowaniu, stwierdzonej na wniosek rządu przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów jego członków, funkcje Prezydenta, tymczasowo sprawowane są przez Mistrza Zgromadzenia Narodowego, a jeżeli ten nie może ich sprawować, przez Ministra odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne państwa.
      Wybory z powodu wakatu na urzędzie Prezydenta przeprowadza się nie później niż 18 dni od zaistniałej sytuacji.

      Art.VIII

      Prezydent, powołuje Pierwszego Ministra Republiki. Decyzję o odwołaniu go z funkcji podejmuje w wyniku upadku rządu lub złożenia dymisji rządu przez Pierwszego Ministra Republiki.
      Prezydent, na wniosek Pierwszego Ministra Republiki, powołuje ministrów i innych członków rządu.

      Art.IX
      Prezydent promulguje ustawy w ciągu 3 dni następujących po przekazaniu ostatecznej wersji ustawy.
      Może on przed upływem tego terminu zwrócić się do parlamentu o ponowne rozpatrzenie ustawy lub niektórych jej artykułów. Ponownego rozpatrzenia odmówić nie można.

      Art.X

      Prezydent, na wniosek rządu lub na łączny wniosek dwóch Izb Parlamentu, może poddać pod referendum każdy projekt ustawy.
      Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty przez referendum, Prezydent promulguje ją w przeciągu 3 dni następujących po ogłoszeniu wyników głosowania.

      Art.XI

      Prezydent może, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Ministra Republiki lub Przewodniczących Izb Parlamentarnych, zarządzić głosowanie w Senacie dotyczące rozwiązania Zgromadzenia Narodowego.
      Senat na wniosek Prezydenta głosuje nad rozwiązaniem Zgromadzenia Narodowego i podejmuje decyzję o rozwiązaniu bezwzględną ilością ważnie oddanych głosów.
      Wybory odbywają się najpóźniej 10 dnia po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego.

      Art.X

      Prezydent powołuje na stanowiska państwowe cywilne i wojskowe.

      Art.XI

      Prezydent wysyła ambasadorów do państw obcych; ambasadorowie są przy nim akredytowani.

      Art.XII

      Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Przewodniczy on najwyższym radom i komitetom obrony narodowej.

      Art.XII

      Jeżeli instytucje Republiki, niepodległość państwa, integralność jego terytorium bądź wykonywanie działań określonych w konstytucji i ustawach są zagrożone w sposób poważny i bezpośredni, Prezydent podejmuje środki, jakich wymagają okoliczności po oficjalnej konsultacji Pierwszego Ministra Republiki oraz przewodniczących obu Izb Parlamentarnych.
      Środki te powinny wynikać z woli zapewnienia konstytucyjnym władzom Republiki w jak najkrótszym czasie wypełnianie ich zadań. Zgromadzenie Narodowe nie może zostać rozwiązane w okresie, gdy wykonywane są uprawnienia wyjątkowe zawarte w tym artykule.
      Art.XIII

      Prezydent stosuje prawo łaski.

      Art.XIIIa
      Prezydent nadaje i ustanawia odznaczenia państwowe
      Prezydent nadaje
      -tytuły profesorskie
      -stopnie oficerskie
      Prezydent z pośród osób legitymizujacych się wiedzą prawniczą powołuje sędziów sądów powszechnych, w razie ich braku wraz z ministrem stosownym sprawą sprawiedliwości sprawuje ich funkcje

      ROZDZIAŁ III
      RZĄD


      Art.XIV

      Rząd określa i prowadzi politykę Narodu.
      Dysponuje administracją i siłami zbrojnymi.
      Jest odpowiedzialny przed parlamentem i jest jego władzą wykonawczą.

      Art.XV

      Pierwszy Minister Republiki, dalej zwany Pierwszym Ministrem, kieruje działalnością rządu.
      Ponosi odpowiedzialność za obronę narodową. Zapewnia wykonanie ustaw. Powołuje na stanowiska państwowe cywilne określone przez ustawy.
      Niektóre swoje uprawnienia i obowiązki może przekazać ministrom.

      Art.XVI

      Akty Pierwszego Ministra, są kontrasygnowane, w określonych przypadkach, przez ministrów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

      ROZDZIAŁ IV
      PARLAMENT

      Art.XVII

      Parlament składa się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu.
      Deputowani do Zgromadzenia Narodowego wybierani są w wyborach bezpośrednich.
      Senat składa się z byłych, aktualnie nie urzędujących, Prezydentów i Pierwszych Ministrów, Ministrów Państwa oraz aktualnie urzędujących merów miast,

      Art.XVIII

      Kadencja Zgromadzenia Narodowego trwa 3 miesiące.
      Kadencja Senatu jest ciągła i nieprzerwana.

      Art.XIX

      Zgromadzenie Narodowe składa z deputowanych dysponującymi 577 mandatami i rozdzielanymi metodą d’Honta w jednym okręgu wyborczym spośród komitetów, które uzyskały minimum 6 % głosów poparcia.

      Art.XV

      Zgromadzeniu Narodowemu przewodniczy Mistrz Zgromadzenia Narodowego wybierany spośród deputowanych na okres całej kadencji.
      Senatowi przewodniczy Mistrz Senatu wybierany spośród senatorów na okres 3 miesięcy.
      Mistrzowie Izb Parlamentarnych reprezentują je na zewnątrz, organizują ich pracę, powołują i odwołują Komisje Parlamentarne wedle potrzeb.

      Art.XVI

      Ustawy i uchwały ustrojodawcze uchwala parlament.

      Art.XVII

      Wypowiedzenie wojny lub rozwiązanie stosunków dyplomatycznych wymaga zgody parlamentu.

      Art.XVIII

      Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Pierwszemu Ministrowi, członkom rządu, Prezydentowi, deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, fundacjom i organizacjom pozarządowym oraz grupie przynajmniej 3 obywateli.

      Art.XIX

      Członkowie Zgromadzenia Narodowego i rządu mają prawo składania poprawek.

      Art. XX

      Senat obraduje i głosuje nad projektami ustaw przegłosowanymi i przyjętymi przez Zgromadzenie Narodowe. Ma prawo odrzucić każdą ustawę zwykłą większością głosów, wówczas dana ustawa wraca do dalszych prac w Zgromadzeniu Narodowym lub zostaje przez Zgromadzenie Narodowe przegłosowywana ponownie bezwględną większością głosów. Senat ma również prawo do nanoszenia poprawek na przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe ustawy, wówczas ustawa wraca do Zgromadzenia Narodowego z naniesionymi poprawkami do ponownego rozpatrzenia.

      Art.XXI

      W przypadku gdy Zgromadzenie Narodowe uchwali wotum nieufności wobec rządu Pierwszy Minister niezwłocznie składa dymisję Prezydentowi.

      ROZDIZAŁ V
      O SĄDACH

      Art. XXII

      Władza sądownicza sprawowana jest przez niezawisłe sądy.
      Sędziowie są powoływani przez Prezydenta.

      Art.XXIII

      Republika Walońska gwarantuje dwuinstancyjność procesów sądowych. Pierwszą instancją jest Sąd Gmin, w drugiej instancji Sąd Apelacyjny.

      Art.XXIV

      Najwyższym organem władzy sądowniczej jest Najwyższy Sąd Republiki, który jest sądem kasacyjnym i konstytucyjnym Republiki Walońskiej. Najwyższy Sąd Republiki składa się z co najmniej 3 i najwięcej 9 członków ( zawsze w liczbie nieparzystej) powoływanych przez Prezydenta spośród członków obu izb parlamentu.

      ROZDZIAŁ VI
      O PODZIALE ADMINISTRACYJNYM

      Art.XXV

      Republika Walonii jest państwem unitarnym, podzielonym na cztery równouprawnione gminy - Lin, Rechelie, Vile-de-Sont-Piere, Brechelie. Na czele gmin stoją merowie.
      Lin i Rechelie tworzą miasto o statusie miasta wyłączonego - Stołeczne Miasto Wydzielone Lin-Rechelie, władzę nad nim sprawuje Komitet Stołeczny Miasta Lin-Rechelie, w którego skład wchodzą merowie gim: Lin (2 mandaty) oraz Rechelie (1 mandat).

      Art.XXVI

      Merów miast powołuje i odwołuje Prezydent w porozumieniu z Pierwszym Ministrem.

      Art.XXVII

      Merowie sprawują pieczę i dbają o rozwój gmin, powołują lokalne ośrodki oświatowe, mają prawo do powoływania dodatkowych jednostek administracyjnych, dbają o miejscowy stan środowiska, rozwój infrastruktury i gospodarki przestrzennej.
      Celem polepszenia działalności administracji publicznej i zapewnienia korzystnego wykonywania zadań Gmin (za wyjątkiem Lin-Rechelie) mogą się stowarzyszyć w departamenty, celem ich realizacji. Władzę w departamencie sprawuje Prezydent Departamentu wyłoniony przez merów gmin stowarzyszonych spośród nich samych.

      ROZDZIAŁ VII
      HIERARCHIA AKTÓW PRAWNYCH

      Art.XXVIII

      Akty prawne na terenie Republiki Walońśkiej są hierarchiczne.
      Hierarchia jest następująca: 1.Konstytucja. 2.Ustawy organiczne. 3.Ustawy Zgromadzenia Narodowego. 4. Rozporządzenia rządu z mocą ustawy. 5.Uchwały, rozporządzenia, zarządzenia. 6.Precedensowe wyroki sądowe. 7.Akty prawa lokalnego.

      ROZDZIAŁ VIII
      PRZEPISY KOŃCOWE

      Art.XXIX

      Inicjatywa w przedmiocie zmiany Konstytucji przysługuje zarówno Prezydentowi, na wniosek Pierwszego Ministra, jak i członkom parlamentu. Projekt zmiany Konstytucji winien być uchwalony przez obydwie Izby Parlamentu w jednakowym brzmieniu. Zmiana wchodzi w życie w momencie przyjęcia jej przez ogólnonarodowe referendum.
      Republikańska forma rządu nie może stanowić przedmiotu zmiany Konstytucji.

      Art.XXX

      Konstytucja wchodzi w życie niezwłocznie po podpisie Prezydenta.      Przystąpmy zatem do głosowania nad projektem.

      ZA

    • Ondré Marx has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.20.2019

      Dziękuję wszystki za udział w dyskusji. Proponuję głosowanie poprawek w 3 blokach zgodnie z wolą zgłaszającego. Przypominam ze prawo głosu w bloku głosowań mają jedynie członkowie komisji mianowani przez Prezydent Państwa i Zgromadzenia.

      I PAKIET POPRAWEK

      Zitat
      Art. VII przyjmuje brzmienie:

      Prezydent jest wybierany bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Jeżeli większość ta nie została osiągnięta w pierwszej turze głosowania, przeprowadza się w 7 dni po pierwszej turze, drugą turę wyborów. Mogą w niej uczestniczyć tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze największą liczbę głosów.
      Wybory prezydenckie zarządza Pierwszy Minister Republiki.
      Wybór nowego Prezydenta przeprowadza się najpóźniej 14 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta.
      W przypadku wakatu na urzędzie Prezydenta z jakiegokolwiek powodu lub zaistnienia przeszkody w jego sprawowaniu, stwierdzonej na wniosek rządu przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów jego członków, funkcje Prezydenta, tymczasowo sprawowane są przez Mistrza Zgromadzenia Narodowego, a jeżeli ten nie może ich sprawować, przez Ministra odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne państwa.
      Wybory z powodu wakatu na urzędzie Prezydenta przeprowadza się nie później niż 18 dni od zaistniałej sytuacji.

      dodaje się art. XIIIa

      Prezydent nadaje i ustanawia odznaczenia państwowe
      Prezydent nadaje
      -tytuły profesorskie
      -stopnie oficerskie
      Prezydent z pośród osób legitymizujacych się wiedzą prawniczą powołuje sędziów sądów powszechnych, w razie ich braku wraz z ministrem stosownym sprawą sprawiedliwości sprawuje ich funkcje

      Artykuł XVII brzmi:

      Parlament składa się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu.
      Deputowani do Zgromadzenia Narodowego wybierani są w wyborach bezpośrednich.
      Senat składa się z byłych, aktualnie nie urzędujących, Prezydentów i Pierwszych Ministrów, Ministrów Państwa oraz aktualnie urzędujących merów miast,      II PAKIET POPRAWEK

      Zitat
      Art.XXX przyjmuje brzmienie

      Konstytucja wchodzi w życie niezwłocznie po podpisie Prezydenta i zaakceptowaniu jej w referendum, w którym frekwencja wyniesie najmniej 60%      III PAKIET POPRAWEK

      Zitat
      Art. I

      Republika Walońska jest państwem niepodzielnym, świeckim, demokratycznym i socjalnym. Zapewnia ona równość wobec prawa wszystkim obywatelom bez względu na pochodzenie, płeć, rasę lub religię. Respektuje wszystkie przekonania.      IV PAKIET POPRAWEK

      Zitat
      Art.XXX przyjmuje brzmienie
      Konstytucja wchodzi w życie niezwłocznie po podpisie Prezydenta i zaakceptowaniu jej w referendum, w którym frekwencja wyniesie conajmniej 60%

      spowoduje bezpodstawność poprawki II

      Rozpoczynam głosowanie nad poprawkami do projektu

      I PAKIET ZA
      II PAKIET WSTZRYMUJE SIĘ
      III PAKIET ZA
      IV PAKIET PRZECIW

    • Ondré Marx has written a new post "Ustawa o pomocy nowym obywatelom" 11.20.2019

      O ile popieram inicjatywę ustawodawczą PdT, to imieniu lSt składam poprawkę

      Zitat
      Art.3 przyjmuje brzmienie
      Państwo wypłaca na wniosek subwencję bezzwrotną osobom prawnym, oraz fizycznym planującym rozpocząć działalność
      a. gospodarczą
      b. filantropijną
      c. kulturalną bądź dydaktyczną, których dochód netto w ostanich trzech miesiacach nie przekroczył 10 000ɭ, lub które pozostają poza stosunkiem pracy
      w wysokości 15 000ɭ

    • Ondré Marx has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.19.2019

      Jako przedstawiciel Socjalistów w Izbie, proponuję w imieniu lSt poprawkę do projektu:

      Zitat
      Art. VII przyjmuje brzmienie:

      Prezydent jest wybierany bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Jeżeli większość ta nie została osiągnięta w pierwszej turze głosowania, przeprowadza się w 7 dni po pierwszej turze, drugą turę wyborów. Mogą w niej uczestniczyć tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze największą liczbę głosów.
      Wybory prezydenckie zarządza Pierwszy Minister Republiki.
      Wybór nowego Prezydenta przeprowadza się najpóźniej 14 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta.
      W przypadku wakatu na urzędzie Prezydenta z jakiegokolwiek powodu lub zaistnienia przeszkody w jego sprawowaniu, stwierdzonej na wniosek rządu przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów jego członków, funkcje Prezydenta, tymczasowo sprawowane są przez Mistrza Zgromadzenia Narodowego, a jeżeli ten nie może ich sprawować, przez Ministra odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne państwa.
      Wybory z powodu wakatu na urzędzie Prezydenta przeprowadza się nie później niż 18 dni od zaistniałej sytuacji.      Zitat
      dodaje się art. XIIIa
      Prezydent nadaje i ustanawia odznaczenia państwowe
      Prezydent nadaje
      -tytuły profesorskie
      -stopnie oficerskie
      Prezydent z pośród osób legitymizujacych się wiedzą prawniczą powołuje sędziów sądów powszechnych, w razie ich braku wraz z ministrem stosownym sprawą sprawiedliwości sprawuje ich funkcje      Zitat
      Artykuł XVII brzmi:

      Parlament składa się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu.
      Deputowani do Zgromadzenia Narodowego wybierani są w wyborach bezpośrednich.
      Senat składa się z byłych, aktualnie nie urzędujących, Prezydentów i Pierwszych Ministrów, Ministrów Państwa oraz aktualnie urzędujących merów miast,

    • Ondré Marx has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.19.2019

      Proponuję poddac pod debatę projekt republikański Fundacji de Chambesa

    • Ondré Marx has written a new post "Uroczystości z okazji 15.11.2019" 11.15.2019
    • Ondré Marx has written a new post "Uroczystości z okazji 15.11.2019" 11.15.2019

      Do biało-niebiesko-czerwonej wstęgi rozpostartej przed wejściem głównym Muzeum podchodzą Prezydent Państwa, Minister Państwa, Mer Rechelie, oraz Minister Kultury i Oświecenia. Złotymi nożycami przecieli wstęgę. Nastepnie odsłaniają pamiątkową tablicę w języku polskim głoszącą

      Zitat
      To miesjce, dla Walońskiego społeczeństwa posługi
      w Święto Państwowe dnia Walońskiego
      15 nun-moise A.D. 2019
      otworzyli
      Prezydent Państwa, Minister Państwa, Mer Rechelie i Minister Kultury i Oświecenia
      dla chwały
      Republiki

    • Ondré Marx has created the topic "Uroczystości z okazji 15.11.2019". 11.15.2019

    • Ondré Marx has written a new post "Ustawa budżetowa" 11.15.2019

      ZA

Recipient
Ondré Marx
Subject:


text:

Sign up, to leave a comment


Xobor Create your own Forum with Xobor